GDPR

1

Jak plníme podmínky ochrany Vašich osobních údajů

I.

Všeobecná ustanovení v souladu s GDPR

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je obchodní společnost

ALMAGRANA a.s., IČ 063 53 568 sídlem Maletice 1, 398 11 Protivín (dále jen:

„správce“ nebo „společnost“ nebo „my“ ).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Maletice 1, 398 11 Protivín

email: registrace@almagrana.com

telefon: +420 607 933 071

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních

prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo

společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktujte vedení

společnosti.

II.

Zdroje a druhy zpracovávaných osobních údajů

1. Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo osobní údaje, které

získáváme při příležitosti plnění Vaší objednávky.

2. Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákon povoluje zpracování osobních údajů

• Pro plnění smlouvy mezi Vámi a společností podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• Kde existuje oprávněný zájem společnosti na poskytování přímého marketingu

(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1

písm. f) GDPR,

• Pokud udělíte souhlas se zpracováním pro účely poskytování marketingových

informací (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6

odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o

některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce

zboží nebo služby.

2. Vaše osobní údaje zpracováváme abychom mohli:

• Vyřídit Vaši objednávku a vykonávat práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy

a předsmluvních povinností mezi Vámi a námi; při přijetí objednávky

vyžadujeme takové osobní údaje, které jsou nutné pro bezchybné vyřízení Vaší

2

objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytné

pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů by nebylo možné

smlouvu uzavřít či jí z naší strany plnit,

• Zasílat sdělení o našich produktech a službách, obchodní sdělení, a další

marketingová sdělení.

3. Z naší strany může docházet k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR, kupříkladu když Vám nabídneme opakování již vyřízené objednávky nebo

nové zboží které vyhovuje preferencím které jste nám sdělili apod.. S takovým

zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje

1. Uchováváme osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností ze smluvního vztahu mezi Vámi

a námi a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od

ukončení smluvního vztahu).

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely

marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě

souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

V.

Komu dáme přístup k údajům (našim subdodavatelům)

1. Zpřístupníme nezbytné osobní údaje osobám

• podílejícím se na dodání zboží, spojených a podůrných služeb, a realizaci

plateb na základě smlouvy,

• zajišťujícím služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti

s provozováním e-shopu,

• zajišťujícím marketingové služby,

či zabezpečení webu skrze webový aplikační firewall.

2. Máme v úmyslu předat osobní údaje do země mimo EU/EEA nebo mezinárodní

organizaci a to pouze v souvislosti se zabezpečením webu skrze webový aplikační firewall.

VI.

Máte důležitá práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování

dle čl. 18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu

nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo a možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v

případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

3

Jak zabezpečujeme osobní údaje

1. Prohlašujeme, že společnost přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření

k zabezpečení osobních údajů.

2. Společnost přijala technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť

osobních údajů v listinné podobě.

3. Společnost prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Ostatní ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo vytvořením uživatelského účtu potvrzujete, že jste

seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového

formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami

ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Společnost je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany

osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou

verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.2.2019