Obchodní podmínky

1

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

ALMAGRANA a.s.

se sídlem Maletice 1, 398 11 Protivín

identifikační číslo: 06353568, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých

Budějovicích, spisová značka B 2372

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

https://almagrana.cz nebo https://www.almagrana.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti

ALMAGRANA a.s., se sídlem Maletice 1, 398 11 Protivín, identifikační číslo: 06353568,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

spisová značka B 2372 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §

1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané

mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím

internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím

provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese

https://almagrana.cz nebo https://www.almagrana.cz (dále jen „webová stránka“),

a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní

obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit

zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání

zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu

povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních

podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní

smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze

uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti

předchozího znění obchodních podmínek.

2

2. UŽIVATELSK¯ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může

kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to

webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též

bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět

správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při

jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím

v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány

za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující

je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho

uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj

uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své

povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,

a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích

osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen

jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty

nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně

daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají

v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto

ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu

za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených

s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním

zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží

3

doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

„objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a

měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost

kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje

uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající

neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou

poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu

či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,

výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o

dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na

adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku

v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady

na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní

sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může

kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7775559944/5500, vedený

u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně prostřednictvím platebních systémů ebanking, PayPal, nebo

podobných dle nabídky na platebním rozhraní gopay obsaženém na stránkách

4

almagrana.cz;

bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady

spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak,

rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není

dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní

cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 dnů od uzavření kupní

smlouvy. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně

povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží

společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je

závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky

na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde

k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny

ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského

zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými

právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní

smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané

hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny

zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě

technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo

jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle přání

kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo od kupní smlouvy o dodávce zboží, které

podléhá rychlé zkáze. Kupující bere na vědomí, že zejména pekárenské a cukrárenské

výrobky padají do této kategorie.

5

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy

nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.

1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů

od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů

zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky

zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě

uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo

jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty

prodávajícího obchod@almagrana.com.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní

smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti

(14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li

kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží

prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu

obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí

prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od

odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je

prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění

poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím

kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li

kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky

kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu

odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně

započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského

zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od

kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém

případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to

bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li

k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně

takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit

i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku

kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto

6

způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně

nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit

náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným

způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů

zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě

shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí

kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací

podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými

obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099

až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména

prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával

s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému

se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,

byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží

prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na

opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu

odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí

kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7

7.4. Projeví-li se vada v průběhu tří dnů od převzetí nebo v lhůtě minimální trvanlivosti

uvedené na obalu, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je

oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti

čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho

provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného

zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může

upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické

adresy obchod@almagrana.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle

prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká

obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,

internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line

nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné

využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120

00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním

místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.

května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.

2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních

údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor

nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění

pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

8

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského

parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se

zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely

jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího

plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.,

o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o

některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů,

se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu

či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu

čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely

zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na

webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž

by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas

podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak

strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty

není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují

ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě

neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského

parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro

smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se

takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se

neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho

ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím

9

v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Maletice 1, 398 11 Protivín,

adresa elektronické pošty obchod@almagrana.cz, telefon +420 607 933 071.

V Maleticích dne 27.2.2019